Klantenservice: +32 2 478 95 17 - maandag t/m vrijdag - 9.00-18.00 uur
Levering

Levering

Wij leveren praktisch overal ter wereld, mits betaling van de transportkosten door de Klant. Binnen Europa, worden de verzendkosten automatisch berekend aan de hand van het land, adres en postcode met uitzondering voor Griekenland, Kroatië, Estland, Finland, Denemarken, Noorwegen en Zweden.

Leveringen worden uitgevoerd door de transportbedrijven DACHSER of DPD binnen de 48 tot 96u.

* Uitsluitend informatief: De gemiddelde leveringstermijnen, te rekenen vanaf datum van verzending, verschillen van 2 a 3 dagen tot 10 dagen voor sommige andere Europese landen. De Site op zijn beurt verbindt er zich aan toe om de bestellingen te verzenden binnen de drie werkdagen na bevestiging van de bestelling.

De verzendkosten zijn integraal ten laste van de koper (Klant) en worden automatisch berekend voor de bovenvermelde landen en op aanvraag voor andere Europese landen evenals voor de rest van de wereld.

Andere Europese landen en rest van de wereld:

Voor leveringen naar andere Europese landen en de rest van de wereld, gelieve persoonlijk contact met ons te willen nemen via email op info@merveyl.com

Vanaf ontvangst van de betaling zal de bestelling binnen de 2 à 3 werkdagen verzonden worden naar het opgegeven adres. De Klant dient alle gegevens nauwkeurig en exact te communiceren. Alle bijkomende verzendkosten die voortvloeien uit het foutief invoeren van gegevens, komen ten laste van de koper (Klant). De Site kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor laattijdige leveringen, te wijten aan fouten of storingen van welke aard ook. De Site is niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen veroorzaakt door fouten of verstoringen waarvoor de transporteur zou verantwoordelijk zijn.

De Site zal alles in het werk stellen om de goederen zo goed mogelijk te verpakken en te beveiligen. De Klant zal bij ontvangst van de levering de staat van de goederen controleren en, in geval van vastgestelde problemen, onmiddellijk of uiterlijk binnen de 48u. na ontvangst de Site hierover informeren via e-mail: info@merveyl.com

Herroepingsrecht en retourmodaliteiten:

Indien een van de op de Site aangekochte artikelen niet geschikt is voor de Klant, beschikt hij over een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, te tellen vanaf de dag volgend op de levering, om af te zien van zijn aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, overeenkomstig de Europese en nationale wetgevingen die van toepassing zijn op de Levering Voorwaarden.

Binnen deze termijn moet de Klant aan de Verkoper zijn voornemen meedelen om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht. Om uitoefenen van de herroepingsrecht gebeurt enkel peraangetekend schrijven aan het adres van de maatschappelijke zetel: Merveyl® _ Dooren 97, Industrie zone D. B-1785 Merchtem. De Klant ontvangt een bevestiging

Te tellen vanaf het door de Klant uitgedrukte voornemen om heel of een deel van zijn Bestelling terug te sturen, beschikt hij over een termijn van tien (10) kalenderdagen om de Producten terug te zenden naar de Verkoper. Bij niet-naleving van deze termijn, zal de Klant ontzet zijn van zijn herroepingsrecht en zal zijn bestelling als definitief worden beschouwd.

De retour aan de Verkoper zal geschieden naar het volgende adres van de Verkoper, -behalve in geval van andersluidende instructies meegedeeld aan de Klant -, en per welk transportmiddel ook gekozen door de Klant, Merveyl® _ Dooren 97, Industrie zone D. B-1785 Merchtem. De kosten en risico's verbonden aan de retourverzending vallen ten laste van de Klant.

In geval de Klant zijn herroepingsrecht uitoefent volgens de modaliteiten overeengekomen in de vorige paragraaf, verbindt de Verkoper er zich toe hem de Aankoopprijs terug te storten, indien deze reeds betaald werd, ten laatste binnen dertig (30) kalenderdagen vanaf ontvangst door de Verkoper van het teruggestuurd pakket. Anderzijds blijven de Voorbereidings- en leveringskosten verschuldigd in aanvulling op een vast bedrag van 5 € voor de Benelux en 10 € de rest van Europa zelfs in geval van volledige retour van het pakje/artikelen

Deze terugbetaling zal op de volgende wijze plaatsvinden:

Indien de Klant per kredietkaart zijn Bestelling betaald heeft, na nakijken van de teruggezonden artikelen, zal een kredietnota op gesteld worden op de gebruikte kredietkaart van de Klant tegen de Aankoopprijs van de teruggezonden artikelen, mits aftrek van de verschuldigde bedragen of de aankoopbonnen of kortingen gebruikt om de Bestelling te betalen. De terugbetaling aan de Klant zal gebeuren via de bankinstelling die de kaart heeft uitgegeven, overeenstemmend met de modaliteit van toepassing. Als de Klant via een andere betalingswijs betaald heeft, zal de terugbetaling via overschrijving gebeuren op het rekeningnummer vermeld op het aangetekend schrijven van de herroepingsrecht.

De Klant zal dit herroepingsrecht niet kunnen uitoefenen indien de geleverde Producten klaarblijkelijk het voorwerp hebben uitgemaakt van een duurzaam gebruik (meer dan enkele minuten), werden beschadigd of indien er stukken aan ontbreken. De Producten moeten goed beschermd teruggestuurd worden, in hun oorspronkelijke verpakking, in perfecte staat van wederverkoop vergezeld. (niet door de Klant beschadigd, gehavend of bezoedeld)

De teruggezonden artikelen die niet kunnen worden aanvaard blijven op het adres van de Verkoper, en ter beschikking van het Klant die ertoe gehouden is ze terug te nemen en ze te betalen. In geval van abnormale terugzendingen of met misbruik van recht, houdt de Vennootschap zich het recht voor een latere Bestelling te weigeren.