Klantenservice: +32 2 478 95 17 - maandag t/m vrijdag - 9.00-18.00 uur
Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

 

1. Toepassingsgebieden

De huidige algemene voorwaarden worden afgesloten tussen, enerzijds, MERVEYL HOTEL SUPPLIES b.v. met maatschappellijke zetel te 1785 MERCHTEM, Dooren 97 - Belgie,  ingeschreven onder het nummer 0824.918.385  (hierna genoemd "Site" of "Verkoper") en, anderzijds, de klant die de website shop.merveyl.com wenst te raadplegen en er aankoop op wenst uit te voeren.   Door de keuze te maken van tot een bestelling over te gaan bevestigt de klant zijn volledig akkoord met de volgende condities.  

2. Bestelling en product

  De Site engageert zich, door tussenkomst van de managers, alle bestellingen te bewerken die gemaakt werden shop.merveyl.com vanaf ontvangst van de betaling.   De producten die op de Site worden verkocht hebben een uitleg en duidelijke illustraties. Deze inlichtingen worden gegeven ten titel van indicatie. Het verschil van perceptie van de vormen en kleuren tussen de gepresenteerde foto’s en de producten zal de aansprakelijkheid van de Site niet engageren. De Site zal er alles bij doen om de fotografische representaties van de producten zo trouw mogelijk voor te stellen.   De Site garandeert de beschikbaarheid van de voorgestelde producten op shop.merveyl.com die aangesteld zijn als voorradig in stock. Het kan echter gebeuren dat een bepaald product, gemeld als voorradig, niet meer beschikbaar is. In dat geval zullen de managers per mail contact opnemen met de klant. Indien het product niet kan geleverd worden zal de klant terugbetaald worden. Indien het leveringstermijn buitengewoon lang is, zal de klant kunnen kiezen tussen dat termijn te aanvaarden of terugbetaald te worden.  

3. Prijs

De prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, BTW inbegrepen (BTW van 21%) maar zonder de verzendkosten die ten laste blijven van de klant. De verzendkosten zijn aangegeven op het einde van de bestellingprocedure, voor de bevestiging. De prijzen behandeld door de leveranciers zijn niet vast. Daarom heeft de Site het recht op elk moment de prijzen van haar producten aan te passen.  

4. Betaling

  De betalingen zijn helemaal beveiligd dank zij het gebruik van PAYPAL. De klant heeft de keuze tussen betaling per creditcard of via een PAYPAL rekening. De opening van een PAYPAL rekening is niet noodzakelijk.   Volgens de Europese richtlijn 2000/31/CE met betrekking tot bepaalde aspecten van de e-commerce is het inbrengen van een bestelling een teken van aanvaarding door de klant, met gevolg van de vorming van een contract en definitieve aanvaarding door de klant van de aangegeven prijzen en beschrijving van de beschikbare producten alsook van het geheel van de algemene verkoopsvoorwaarden.  

Alle krediet- en debetkaarttransacties worden aangerekend op het ogenblik van de aankoop. 

5. Levering

Wij leveren praktisch overal ter wereld, mits betaling van de transportkosten door de Klant.  Binnen Europa, worden de verzendkosten automatisch berekend aan de hand van het land, adres en postcode met uitzondering voor Griekenland, Kroatië, Estland, Finland, Denemarken, Noorwegen en Zweden.  Leveringen worden uitgevoerd door de transportbedrijven DACHSER of DPD binnen de 48 tot 96u.

* Uitsluitend informatief: De gemiddelde leveringstermijnen, te rekenen vanaf datum van verzending, verschillen van 2 a 3 dagen tot 10 dagen voor sommige andere Europese landen. De Site op zijn beurt verbindt er zich aan toe om de bestellingen te verzenden binnen de drie werkdagen na bevestiging van de bestelling.

De verzendkosten zijn integraal ten laste van de koper (Klant) en worden automatisch berekend voor de bovenvermelde landen en op aanvraag voor andere Europese landen evenals voor de rest van de wereld.  Voor leveringen naar andere Europese landen en de rest van de wereld, gelieve persoonlijk contact met ons te willen nemen via email op info@merveyl.com

Vanaf ontvangst van de betaling zal de bestelling binnen de 2 à 3 werkdagen verzonden worden naar het opgegeven adres. De Klant dient alle gegevens nauwkeurig en exact te communiceren. Alle bijkomende verzendkosten die voortvloeien uit het foutief invoeren van gegevens, komen ten laste van de koper (Klant). De Site kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor laattijdige leveringen, te wijten aan fouten of storingen van welke aard ook. De Site is niet verantwoordelijk voor laattijdige leveringen veroorzaakt door fouten of verstoringen waarvoor de transporteur zou verantwoordelijk zijn.

De Site zal alles in het werk stellen om de goederen zo goed mogelijk te verpakken en te beveiligen. De Klant zal bij ontvangst van de levering de staat van de goederen controleren en, in geval van vastgestelde problemen, onmiddellijk of uiterlijk binnen de 48u. na ontvangst de Site hierover informeren via e-mail: info@merveyl.com

6. Herroepingrecht en retourmodaliteiten

  In het geval één van de goederen op de Site gekocht de aankoper niet bevalt, beschikt deze laatste over een termijn van vijftien (15) kalenderdagen, te tellen vanaf de eerstvolgende dag na ontvangst, om te overeenkomst te herroepen, zonder penaliteit en zonder justificatie.   Wat de naleving van de herroepingtermijnen betreft, wordt de kennisgeving als tijdig aangemerkt indien zij schriftelijk of op een voor de ontvanger beschikbare en toegankelijke duurzame drager is verzonden voor het verstrijken van de termijn.   De consument kan het herroepingrecht uitoefenen indien hij de goederen op zijn eigen kosten, in goede staat en in de oorspronkelijke verpakking terugstuurt naar: MERVEYL HOTEL SUPPLIES b.v. -  BE1785 MERCHTEM, Dooren 97.  Omruiling of terugbetaling van de goederen zal slechts aanvaard worden indien de bestelde goederen zijn teruggestuurd in perfecte staat, niet gedragen, niet vervuild noch beschadigd. Voor de soldenartikels of goederen met vergoeding zal de consument een bonus ontvangen geldig voor een volgende aankoop.  

7. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van het privaat leven en verwerking van persoonlijke gegevens, kan de gebruiker zijn toegangsrecht tot het gegevensbestand en zijn verbeteringsrecht van de hem aangaande inlichtingen uitoefenen. De klant beschikt over een toegangsrecht, recht op rectificatie, wijziging en verwijdering van de hem betreffende gegevens. De Site engageert zich de informaties verworven op site shop.merveyl.com niet aan derden te door te spelen.  

Met het aanmaken van mijn gebruikersaccount, of door het gebruiken van het contactformulier op de website shop.merveyl.com , aanvaard ik dat de ingevoerde informatie benut wordt door Merveyl en de commerciële teams verantwoordelijke voor shop.merveyl.com, in het kader van; (i) de ontvangst van mijn aanvraag te bevestigen, (ii) het beantwoorden van mijn (aan)vraag, indien nodig (iii) het beheer van mijn bestelling, aanvraag of contractuele verbintenis die hieruit zou kunnen vloeien.

 Ik heb recht en toegang tot mijn persoonlijke gegevens, ik kan mijn persoonlijke gegevens en de historiek ervan, ten allen tijden raadplegen en een elektronische kopie (pdf) aanvragen in de mijn account sectie van shop.merveyl.com.

Ik kan, mits het opsturen van een aanvraag per email naar info@merveyl.com, ten allen tijden vragen, dat mijn persoonlijke gegevens geschrapt, gewist en het gebruik hiervan gestopt wordt. 

8. Aansprakelijkheid

De Verkoper gaat enkel middelenverbintenissen aan, voor alle fasen van toegang tot de Website, van de Bestelling, tot de levering of tot latere diensten. De aansprakelijkheid van de Verkoper kan niet in het gedrang komen voor ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het Internet netwerk, met name een dienstonderbreking, een binnendringing van buitenaf of de aanwezigheid van informatica virussen, of van elk feit dat als overmacht wordt gekwalificeerd. In elk geval kan de aansprakelijkheid van de Verkoper, volgens huidige Algemene Voorwaarden, niet meer bedragen dan een bedrag gelijk aan de betaalde of betaalbare bedragen bij de transactie die aan de oorsprong ligt van de voormelde aansprakelijkheid, wat ook de oorzaak of de vorm is van de vordering in kwestie.  

9. Bewijs

De informaticaregisters, bewaard in de informaticasystemen van de Verkoper en zijn partners binnen redelijke perken van veiligheid, worden beschouwd als bewijs van de communicatie, de bestellingen en de betalingen die tussen Partijen hebben plaatsgevonden.  

10. Wijziging

De Website houdt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de nieuwe versie aan de Gebruikers meedelen via de Website.  

11. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbanken

Huidige Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van geschil zal worden gezocht naar een minnelijke oplossing vóór elke gerechtelijke vordering. Bij gebrek aan een minnelijke regeling, zijn de hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel als enige bevoegd.